Human Ecology of Memory

ორ�?გ�?ნალურ�? გვერდ�? http://ist-socrates.berkeley.edu/~kihlstrm/mnemosyne.htm

 

ადამ�?ან�?ს ეკოლოგ�?�?ს მეხს�?ერება

Mnemosyne, ერთ�? Titans ბერძნულ მ�?თოლოგ�?აშ�?, ქალღმერთ მეხს�?ერება და, მ�?ერ ზევს�?, დედა მუზა. მ�?ს�? თქმ�?თ, მერ�? Carruthers (1996), მეხს�?ერებ�?ს �?ყო ყველაზე კეთ�?ლშობ�?ლურ�? ასპექტ�? უძველეს�? და შუა საუკუნეებ�?ს რ�?ტორ�?კა.

ნავთობ�?ს ფერწერა მ�?ერ დანტე გაბრ�?ელ Rossetti, 1881. კოლექც�?ა Delaware ხელოვნებ�?ს მუზეუმ�?, Wilmington. საჩუქარ�? სამუელ და მერ�? რ Bancroft. Fან უფრო Rosetti და სხვა pre-Raphaelite მხატვრებ�?, �?ხ�?ლეთ “Incurably რომანტ�?კულ�?” მ�?ერ Doug Stewart, Smithsonian, თებერვალ�?, 2007.

მეხს�?ერება ბ�?ოლოგ�?ურ�? ფუნქც�?ა, რომელ�?ც საშუალებას �?ძლევა �?ქცევ�?ან ორგან�?ზმებ�?ს უნდა ვ�?სწავლოთ გამოცდ�?ლება. ეს არ�?ს ასევე ფაკულტეტ�?ს გონება, რომელ�?ც საშუალებას ადამ�?ან�?, შე�?ნარჩუნოს ცოდნ�?ს, ასახავს წარსულშ�?, და მოსალოდნელ�?ა მომავალშ�?.

ავტობ�?ოგრაფ�?ულ�? მეხს�?ერება არ�?ს გადამწყვეტ�? კომპონენტ�? �?ნდ�?ვ�?დუალურ�? პ�?როვნება და პ�?რადობ�?ს და სხეულ�?ს გაუზ�?არეს ცოდნა და მეხს�?ერება ავალდებულებს ერთად dyads, ჯგუფებ�?, ორგან�?ზაც�?ებ�?, დაწესებულებებ�?, საზოგადოებებ�?, და მთელ�? კულტურებს.

მეშვეობ�?თ ნე�?როფს�?ქოლოგ�?ურ�? და neuroscientific ანალ�?ზ�? მეხს�?ერება ფს�?ქოლოგ�?�?ს მ�?ერთებულ�?ა “ქვემოთ”, რომ ბ�?ოლოგ�?ურ�? და ფ�?ზ�?კურ�? მეცნ�?ერებებ�?. პ�?რველად�? მ�?ზან�? ამ პროექტ�?ს �?მ�?სათვ�?ს, რომ გამო�?ყენოთ თემა მეხს�?ერება დაკავშ�?რება ფს�?ქოლოგ�?ა “up” სხვა სოც�?ალურ მეცნ�?ერებათა და ჰუმან�?ტარულ მეცნ�?ერებათა.

ფუნდამენტურ�? დოკუმენტებ�?

დაწვრ�?ლებ�?თ “მეხს�?ერებ�?ს კვლევ�?ს: დაახლოებ�?ს თეორ�?ა და პრაქტ�?კა” John F. Kihlstrom. დახურვ�?ს ლექც�?ა წარმოდგენ�?ლ�? 3rd პრაქტ�?კულ�? ასპექტებ�? მეხს�?ერება კონფერენც�?ა გა�?მართა მერ�?ლენდ�?ს უნ�?ვერს�?ტეტ�?, კოლეჯ�?, პარკ�?, აგვ�?სტო 1994. ეს ქაღალდ�? დასძენს, ახალ�? პრ�?ნც�?პ�?, ” �?ნტერპერსონალურ�? პრ�?ნც�?პ�?”, რომ ს�?აშ�? შვ�?დ�? პრ�?ნც�?პებ�? საყოველთაოდ მ�?ღებულ�? ფს�?ქოლოგ�?ურ�? კვლევ�?ს მეხს�?ერება. რედაქტ�?რებულ�? ვერს�?ა ეს ნაშრომ�? გამოქვეყნდა: დ ჰერმან, მ. ჯონსონ�?, C. McEvoy, C. Hertzog, & P. Hertel (Eds.) ძ�?რ�?თად�? და გამოყენებ�?თ�? მეხს�?ერება: თეორ�?�?ს კონტექსტშ�? (Vol. 1, გვ. 5-25). Mahwah, N. J.: Erlbaum, 1996.

წა�?კ�?თხეთ“მეხს�?ერება, ავტობ�?ოგრაფ�?ა, �?სტორ�?ა”. გაფართოებულ�? და განახლებულ�? ვერს�?ა პატ�?ვცემულო ლექც�?ა წარმოდგენ�?ლ�? ყოველწლ�?ურ�? შეხვედრა Rocky Mountain ფს�?ქოლოგ�?ურ�? ასოც�?აც�?ა, აპრ�?ლ�?, 2000. ” ქაღალდ�?ს მოუწოდებს �?ნტერდ�?სც�?პლ�?ნარულ�? და მულტ�?დ�?სც�?პლ�?ნარულ�? (�?ს�?ნ�? სხვადასხვა) შესწავლა მეხს�?ერება მასშტაბ�?თ სოც�?ალურ მეცნ�?ერებათა, ჰუმან�?ტარულ მეცნ�?ერებათა და ხელოვნებ�?ს, complementing neuroscientific მ�?დგომა ახლა პოპულარულ�?.

წა�?კ�?თხეთ “‘ასე რომ, ჩვენ შესაძლოა, ვარდებ�? დეკემბერშ�?”: ფუნქც�?ებ�? ავტობ�?ოგრაფ�?ულ�? მეხს�?ერება”. კომენტარ�? სპეც�?ალურ�? საკ�?თხზე მ�?მართა კოგნ�?ტურ�? ფს�?ქოლოგ�?ა on ფუნქც�?ებ�? ავტობ�?ოგრაფ�?ულ�? მეხს�?ერება, რედაქტ�?რებულ�? ს�?უზან Bluck (2009).

ლ�?ნკ�? უნდა ლ�?ნგვა ფრანკა-�?ს 1996 ს�?ა “გარღვევა წ�?გნებ�?” კოლექტ�?ურ�? მეხს�?ერება.

ლ�?ნკ�? “�?ნტერდ�?სც�?პლ�?ნარულ�? კვლევა მეხს�?ერება” ვებგვერდზე შენარჩუნებულ�?ა ჯონ Sutton-დან მაქუარ�?ს უნ�?ვერს�?ტეტ�?: http://www.phil.mq.edu.au/staff/jsutton/Memory.html. ლ�?ნკ�?რომ მასალა Sutton წ�?გნ�?, ფ�?ლოსოფ�?ა და მეხს�?ერებ�?ს კვალ�?: დეკარტ�? Connectionism (კემბრ�?ჯ�?, 1998): http://www.phil.mq.edu.au/staff/jsutton/PhilosophyandMemoryTraces.htm.

მ�?მართ ადამ�?ან�?ს ეკოლოგ�?�?ს მეხს�?ერება

“ადამ�?ან�?ს ეკოლოგ�?ა” გან�?საზღვრა, როგორც “კვლევ�?ს ფ�?ზ�?კურ�?, კულტურულ�?, ეკონომ�?კურ�?, სოც�?ალურ�? და ესთეტ�?კურ�? გარემო, რომელ�?ც გარს ადამ�?ან�?ს დაბადებ�?დან ს�?კვდ�?ლამდე” (ელ�?სონ შნა�?დერ�? in “ქრონ�?კა უმაღლეს�? განათლებ�?ს, 10/13/200). ” შესაბამ�?სობა გარემოსდაცვ�?თ�? მოძრაობა, აშკარაა, მაგრამ ეს დღ�?ს ტერმ�?ნ�? არ�?ს ყველაზე ხშ�?რად მ�?ნახავს, ერთად “ოჯახ�? და სამომხმარებლო მეცნ�?ერება” და მსგავს�? ტერმ�?ნებ�?, როგორც განახლებულ�?, ნაკლებად სტერეოტ�?პულ�?, უფრო პროფეს�?ულ�? (და სამეცნ�?ერო) ეტ�?კეტებ�?ს “მთავარ�? ეკონომ�?კა” სკოლებ�? ნაპოვნ�? ბევრ�? სახელმწ�?ფო უნ�?ვერს�?ტეტ�?ს კამპუს�? (�?ხ�?ლეთ ვ. ბ. Vincenti et al., გააზრება მთავარ�? ეკონომ�?კა: ქალთა და �?სტორ�?�?ს პროფეს�?ა, კორნელ�?ს უნ�?ვერს�?ტეტ�? Press, 1997). მაგალ�?თად, არსებობს უნ�?ვერს�?ტეტებ�? ადამ�?ან�?ს ეკოლოგ�?ა კორნელ�?ს უნ�?ვერს�?ტეტშ�? და უნ�?ვერს�?ტეტ�?ს Wisconsin, მათ შორ�?ს ბევრ�? სხვა კამპუს�?.

მაგრამ სანამ მთავარ�? ეკონომ�?კა მ�?�?ღო �?არლ�?ყ�?, და კ�?დევ environmentalist მოძრაობა და�?წყო, საზოგადოება ადამ�?ან�?ს ეკოლოგ�?ა დაარსდა 1955 მ�?ერ Harold Wolff და Lawrence Hinkle, neurologists კორნელ�?ს სამედ�?ც�?ნო კოლეჯ�?,, შესწავლა “კაც�?ს დაკავშ�?რებ�?თ მ�?ს�? სოც�?ალურ�? გარემო, როგორც აღ�?ქვამს მას” (Hinkle et al, American Journal of Psychiatry, 1957, 114). ხელ�? შეუწყოს სოც�?ალურ მეცნ�?ერებათა �?ნტერდ�?სც�?პლ�?ნარულ�? . როგორც ასეთ�?, საზოგადოება (მოგვ�?ანებ�?თ ეწოდა ” ადამ�?ან�?ს ეკოლოგ�?ა ფონდ�?, და და�?შალა 1965) წარმოდგენ�?ლ�?ა ადრეულ�? ძალ�?სხმევა ხელშეწყობა ჯვარ�?-დ�?სც�?პლ�?ნურ�? კვლევ�?ს აერთ�?ანებს ფს�?ქოლოგ�?ა, მედ�?ც�?ნა და სოც�?ალურ მეცნ�?ერებათა. საზოგადოება გახდა გარკვეულწ�?ლად ცნობ�?ლ�?ა თავ�?ს�? ჩართულობ�?თ CIA “გონება კონტროლ�?” ექსპერ�?მენტ�? ს�?მაღლე ც�?ვ�? ომ�?ს გვ�?ან 1950 და ადრე 1960 წელს, როგორც დეტალურ�? �?ოანე აღნ�?შნავს’ book, The ძ�?ება კანდ�?დატ�? Manchurian (ჯერ წ�?გნებ�?, 1979). არაფერ�? მნ�?შვნელობა ოდესმე მოვ�?და CIA კავშ�?რ�?, მაგრამ საზოგადოებ�?ს ფონდებ�? ასევე მხარს �?ნოვაც�?ურ�? კვლევ�?ს ქცევ�?თ�? და სოც�?ალურ�? მეცნ�?ერებებ�?ს (ზოგჯერ გარეშე გამომძ�?ებლებ�?ს ცოდნა CIA კავშ�?რ�?). In აღნ�?შნავს’ ს�?ტყვებ�?თ, საზოგადოება “დაეხმარა გავათავ�?სუფლოთ ქცევ�?თ�? მეცნ�?ერებათა მსოფლ�?ო ვ�?რთხებ�? და ყველ�?” (გვ. 162).

როგორც ჩვენ�? კოლეგებ�? “მთავარ�? ეკონომ�?კა” მ�?ხვდა, ტერმ�?ნ�?, როგორ�?ცაა ადამ�?ან�?ს ეკოლოგ�?ა არ�?ს, უბრალოდ, ძალ�?ან შთამბეჭდავ�? უნდა �?ყოს დაშვებულ�? languish in ჩრდ�?ლ�? მ�?ს�?, გარკვეულწ�?ლად, მრავალფეროვან�? �?სტორ�?ა. შესაბამ�?სად, ეს სა�?ტ�? ხელს უწყობს �?ნტერდ�?სც�?პლ�?ნარულ�? კვლევა მეხს�?ერება — არა, როგორც ბ�?ოლოგ�?ურ�? ფუნქც�?ა, არამედ, როგორც ადამ�?ან�?ს საქმ�?ანობ�?ს, საქმ�?ანობ�?ს �?ნდ�?ვ�?დებ�?, ჯგუფებ�?, დაწესებულებებ�?ს, საზოგადოებრ�?ვ�?, და კულტურებს. ადამ�?ან�?ს ეკოლოგ�?�?ს მეხს�?ერება კვლევებ�?ს დამახსოვრებ�?ს, და ავ�?წყდება დაკავშ�?რებ�?თ “ფ�?ზ�?კურ�?, კულტურულ�?, ეკონომ�?კურ�?, სოც�?ალურ�? და ესთეტ�?კურ�? გარემო, რომელ�?ც გარს ადამ�?ან�?ს დაბადებ�?დან ს�?კვდ�?ლამდე”.

Link to ონლა�?ნ კოლექც�?ა ს�?ებ�?, სტატ�?ებ�? და შემთხვევ�?თ�? ნარკვევებ�? სხვადასხვა თემებზე რომელ�?ც დაკავშ�?რებულ�?ა ადამ�?ან�?ს ეკოლოგ�?�?ს მეხს�?ერება.

�?ნტერდ�?სც�?პლ�?ნარულ�? ან მულტ�?დ�?სც�?პლ�?ნარულ�??

მულტ�?დ�?სც�?პლ�?ნარულ�? კვლევებ�?ს, ცალკე დ�?სც�?პლ�?ნებ�?ს ვალდებულებას, რომ კვლევა კონკრეტულ�? თემა, თ�?თოეულ�? საკუთარ�? პერსპექტ�?ვა. In �?ნტერდ�?სც�?პლ�?ნარულ�? მ�?დგომა, თავად blends სხვადასხვა დ�?სც�?პლ�?ნებ�?ს შევ�?და ახალ�?, �?ნტეგრ�?რებულ�? მთელ�? (�?ხ�?ლეთ “Coveting თქვენ�? მეზობლ�?ს დ�?სც�?პლ�?ნ�?ს” მ�?ერ მარჯორ�? Garber, რუბრ�?კა უმაღლეს�? განათლება, 12/12/01; ვერს�?ა ესსე ასევე, როგორც ჩანს, მ�?ს�? წ�?გნ�?, აკადემ�?ურ�? �?ნსტ�?ნქტებ�?(Princeton University Press, 2000). როგორც Garber შეთავაზებებ�? როლანდ ბარტ�? (1972):

�?ნტერდ�?სც�?პლ�?ნარულ�?კვლევებ�?… ნუ არ მხოლოდ დაუპ�?რ�?სპ�?რდეს უკვე წარმოადგენდა დ�?სც�?პლ�?ნებ�?ს (არც ერთ�?, რომელ�?ც, როგორც ფაქტობრ�?ვად, თანახმაა დატოვოს off). �?მ�?სათვ�?ს, რომ ნუ �?ნტერდ�?სც�?პლ�?ნარულ�? მუშაობა, ეს არ არ�?ს საკმარ�?ს�? �?მ�?სათვ�?ს, რომ მ�?�?ღოს, “სათაურ�?” (თემა) და მოწყობა, ორ�? ან სამ მეცნ�?ერებათა გარშემო. �?ნტერდ�?სც�?პლ�?ნარულ�? სასწავლო შედგება შექმნა ახალ�? ობ�?ექტ�?, რომელ�?ც ეკუთვნ�?ს არავ�?ნ.”

მ�?უხედავად �?მ�?სა, რომ მეცნ�?ერებ�? არ�?ან გაწვრთნ�?ლ�? მხოლოდ ერთ�? დ�?სც�?პლ�?ნ�?ს, ადამ�?ან�?ს ეკოლოგ�?ა მეხს�?ერება მო�?თხოვს �?ნტერდ�?სც�?პლ�?ნარულ�? ძალ�?სხმევა, რომ გასცდება კლანშ�? ბარ�?ერებ�?.

დაბრუნება

Booklist

აქ არ�?ს რამდენ�?მე წ�?გნ�? და სხვა წყაროებ�?, რომ ხელშ�? თვალსაზრ�?ს�?თ წარმოდგენ�?ლ�? აღნ�?შნულ�? პროექტ�?ს ფარგლებშ�?:

ავტობ�?ოგრაფ�?ულ�? მეხს�?ერება, სპეც�?ალურ�? საკ�?თხ�? ზოგად�? მ�?მოხ�?ლვა ფს�?ქოლოგ�?ა (Vol. 5, № 2, 2001), J. A. მომღერალ�? და შეერთებულ�? Bluck, სასტუმრო რედაქტორებ�?. კოლექც�?ა ზოგად�? სტატ�?ებ�? ავტობ�?ოგრაფ�?ულ�? ნარატ�?ვ�? და ცხოვრებ�?ს ამბავ�?.

” ბ�?ზნეს�?ს მეხს�?ერება: The Art of დამახსოვრებ�?ს ასაკ�? ავ�?წყდება, ედ მ�?ერ C. Baxter (Graywolf, 2000). �?კვლევს “ბედ�? პ�?რად�? მეხს�?ერება in ასაკ�? �?ნფორმაც�?ა-glut”. მაგალ�?თად, Baxter ამტკ�?ცებს, რომ “მოგონება არ�?ს მეხს�?ერებ�?ს �?ს შურ�?სძ�?ებ�?ს საფუძველზე �?ნფო-glut”.

მეხს�?ერება: Darwin კოლეჯშ�? ლექც�?ებ�?, ed. P. Fara და კ. Patterson (კემბრ�?ჯ�?ს უნ�?ვერს�?ტეტ�?ს გამომცემლობა, 1998). ნარკვევებ�? შე�?სწავლოს პროცესებ�?ს და პროდუქტებ�?ს მეხს�?ერება.

მეტაფორებ�? მეხს�?ერება: �?სტორ�?ა �?დეებ�? �?ბადება, Douwe Draaisma (Cambridge University Press, 2001). გვ�?ჩვენებს, თუ როგორ მასალა �?ნსტრუმენტებ�?, რომ ადამ�?ან�? ყოველ�? �?სტორ�?ულ�? ეპოქა გამოყენებულ�?, რათა დაეხმაროს მათ გახსოვდეთ გახდა მეტაფორებ�? ადამ�?ან�?ს მეხს�?ერება. �?ყ�?დება პლატონ�?, მეხს�?ერებ�?ს �?ყო ცვ�?ლ�?ს ტაბლეტ�?; �?ყ�?დება St. Augustine, საწყობ�?; ფრო�?დ�?, “mystic წერა pad”; თანამედროვე ფს�?ქოლოგებ�?, ფოტოს, მაშ�?ნ ფონო, მაშ�?ნ კ�?ნო, ტელეფონ�?თ გაცვლა და ბოლოს კომპ�?უტერ�?.

სხვა სა�?ტებ�?

“ამერ�?კ�?ს მეხს�?ერება” პროექტ�?ს კონგრეს�?ს ბ�?ბლ�?ოთეკ�?ს

�?ს კონგრეს�?ს ბ�?ბლ�?ოთეკა აქვს ვებ გვერდ�?, “ამერ�?კულ�? მეხს�?ერება”, რომელ�?ც ემსახურება, როგორც კარ�?ბჭე პ�?რველად�? წყარო მასალებ�?, რომელ�?ც ეხება �?სტორ�?ა და კულტურა ამერ�?კ�?ს შეერთებულ შტატებშ�?, მათ შორ�?ს, ნ�?ვთებ�? 100-ზე მეტ�? �?სტორ�?ულ�? კოლექც�?ებ�?. ლ�?ნკ�?, რათა “ამერ�?კ�?ს მეხს�?ერება” მთავარ გვერდზე.

ცენტრ�? შესწავლ�?ს �?სტორ�?ა და მეხს�?ერება

�?ნდ�?ანას უნ�?ვერს�?ტეტ�?ს (ყოფ�?ლ�? ზეპ�?რ�? �?სტორ�?ა კვლევ�?თ�? ცენტრ�?), “მ�?ეძღვნა კოლექც�?ა, შენარჩუნებას და �?ნტერპრეტაც�?ა მოგონებებ�? და ზეპ�?რ�? ტრად�?ც�?ებ�?”, “სპეც�?ალურ�? �?ნტერეს�? ამერ�?კულ�? �?სტორ�?ა ზოგადად და �?სტორ�?ა �?ნდ�?ანა და Midwest კერძოდ” (ცენტრ�?ს homepage). ლ�?ნკ�? რომ ცენტრ�?ს ვებ-გვერდზე.

კოლექტ�?ურ�? მეხს�?ერება კურს�? ნახვა

ლ�?ნკ�? ვებგვერდზე Freshman სემ�?ნარ�? �?სწავლება UC Berkeley შესახებ “კოლექტ�?ურ�? მეხს�?ერება”.

Exploratorium-ს “გ�?დ�?ს მეშვეობ�?თ ლაბ�?რ�?ნთ�? მეხს�?ერება”

Exploratorium, San Francisco-ს �?ნტერაქტ�?ულ�? მუზეუმ�?, მეცნ�?ერებ�?ს, ხელოვნებ�?ს, და ადამ�?ან�?ს აღქმა, გა�?მართა ძ�?რ�?თად�? გამოფენა, “მეხს�?ერება”, 22 მა�?ს�?, 1998 წლ�?ს 10 �?ანვარს, 1999. გამოფენა, შექმნ�?ლ�?ა პროფესორ�?. არტურ P. Shimamura უნ�?ვერს�?ტეტ�?ს ბერკლ�?, და მ�?ს�? კოლეგებ�?, დაყოფ�?ლ�? �?ყო ექვს თემატურ ნაწ�?ლად:

დამახსოვრებ�?ს, ვ�?ნ ხარ,

აზრ�? მეხს�?ერება

ტვ�?ნ�?ს

დამახსოვრებ�?ს, გარეშე აზროვნება

დამახსოვრებ�?ს, და დავ�?წყება

საერთო მოგონებებ�?

გამოფენა დასრულდა, მაგრამ მ�?ს�? ნახვა რჩება შესაძლებელ�?. ლ�?ნკ�? უნდა Exploratorium-ს “მეხს�?ერება” ნახვა.

ლ�?ნგვა Franca‘s ს�?ა “გარღვევა წ�?გნებ�?” კოლექტ�?ურ�? მეხს�?ერება

ლ�?ნგვა ფრანკა, ჟურნალ შესახებ აკადემ�?ურ�? ცხოვრება, რომელ�?ც გახდა გარკვეულწ�?ლად hip, უადგ�?ლო შეავსებს რუბრ�?კა უმაღლეს�? განათლება, რეგულარულად გამოქვეყნებულ�? ს�?ებ�? “გარღვევა წ�?გნებ�?” სხვადასხვა სფეროებშ�?. მ�?ს მარტ�?/აპრ�?ლ�? 1996 საკ�?თხ�?, საგან�? �?ყო, კოლექტ�?ურ�? მეხს�?ერება, ან “გზებ�?, რომელ�?ც სოც�?ალურ�? ჯგუფებ�?ს აღსან�?შნავად და გადასცეს მათ წარსულ�?”.დააჭ�?რეთ აქ სანახავად ს�?ა.

სამწუხაროდ, ბოლოს 2001 ლ�?ნგვა Franca �?ძულებულ�? �?ყო, შეაჩეროს გამოქვეყნებ�?ს ეკონომ�?კურ�? მ�?ზეზებ�?ს გამო (�?ხ�?ლეთ “ჟურნალ�? აკადემ�?ურ�? ცხოვრება აფერხებს გამოცემა” მ�?ერ დავ�?თ დ. Kirkpatrick, New York Times, 10/18/01). საბედნ�?ეროდ, ჟურნალ-�?ს სა�?ტ�?, რომელ�?ც შე�?ცავს სრულ არქ�?ვ�?ს მასალებ�? და ბევრ�? ბმულებ�? სხვა სა�?ტებზე, რჩება შესაძლებელ�?. ლ�?ნკ�? უნდალ�?ნგვა ფრანკა‘s ნახვა.

Luce პროგრამა �?ნდ�?ვ�?დუალურ�? და კოლექტ�?ურ�? მეხს�?ერება

დააჭ�?რეთ აქ წასვლა მთავარ გვერდზე Pascal Boyer, Luce პროფესორ�? �?ნდ�?ვ�?დუალურ�? და კოლექტ�?ურ�? მეხს�?ერებ�?ს ვაშ�?ნგტონ�?ს უნ�?ვერს�?ტეტ�?, St. Louis.

მეხს�?ერება სტად�?ონ�?

ლ�?ნკ�?, რათა “მეხს�?ერება არენაზე” ნახვა, რომ არ�?ს ნაწ�?ლ�? ფს�?ქოლოგ�?�?ს სტად�?ონ�? �?ნახება ფს�?ქოლოგ�?�?ს პრეს მ�?აწოდოს �?ნფორმაც�?ა “პროფეს�?ონალებ�? და მკვლევარებ�? სფეროშ�? მეხს�?ერება და მეხს�?ერებ�?ს დარღვევებ�?”. (ფს�?ქოლოგ�?ა პრესა, ნაწ�?ლ�? Taylor & ფრენს�?ს ჯგუფ�? გამომცემლებ�?, გთავაზობთ რამდენ�?მე საუკეთესო წ�?გნებ�? მეხს�?ერება ხელმ�?საწვდომ�?.)

ეს გვერდ�? ბოლოს განახლდა 01/14/2015.